Dernek Tüzüğü

Anasayfa Derneğimiz Dernek Tüzüğü

KOCAELİ KASTAMONU GİRİŞİMCİLER DERNEĞİ ANA TÜZÜĞÜ

DERNEĞİN ADI VE MERKEZİ

MADDE 1

Derneğin Adı:“ Kocaeli Kastamonu Girişimciler Derneği ”dir.
Derneğin Kısa Adı: “ KASGİ-DER”
Derneğin merkezi KOCAELİ dır.
Dernek yurt içi ve yurt dışında şube açabilir.

DERNEĞİN AMACI VE BU AMACI GERÇEKLEŞTİRMEK İÇİN DERNEKÇE SÜRDÜRÜLECEK ÇALIŞMA KONULARI VE BİÇİMLERİ İLE FAALİYET ALANI

MADDE 2DERNEĞİN AMACI

Dernek Kocaeli, Kastamonu ve bölgemiz başta olmak üzere yurtiçinde ve yurtdışında bürokrasi ve ticaret alanında hizmet veren esnafları, sanayicileri, firmaları, İş Adamlarını, Akademisyenleri ve serbest meslek gruplarını bir araya toplayarak kişisel, maddi ve manevi gelişimlerine katkı sağlamak, eğitim, öğretim, kültürel ve sosyal faaliyetlerde bulunmak. Küçük, orta ve büyük ölçekli işletmelerin iş ve işleyişlerini geliştirmek, insan, bilgi, para unsurlarını denge ve uyum içinde sevk ve idare etmek, Kastamonu bölgesinin coğrafi ve sosyal çevresini, kültürel, tarihsel, sanatsal, mimari, kentsel, çevresel ve doğal değerlerinin, çeşitliliğinin tanıtılması, korunması, geliştirilmesi için projeler üretmek, üretilen projeleri ilgili kurumlarla paylaşmak ve uygulamak.Dernek üyeleri arasında sosyal dayanışma, iş birliği alanında sağlıklı ilişkilerin geliştirilmesi, bu anlayışın gelecek kuşaklara taşınması amacıyla kurulmuştur.      

DERNEKÇE SÜRDÜRÜLECEK ÇALIŞMA KONULARI VE BİÇİMLERİ

1- Ülkemizde ve bölgemizde ticaret ve sanayinin gelişmesi için çalışmalar yapmak. Yatırımların ve İhracatın önünü açacak politikaların oluşturulması ve uygulanması için gerekli girişimlerde bulunmak, Odalar Birliği ve diğer yetkili kuruluşların bilgilerine başvurmak,  

2-Üyeleri arasında sosyal ve ekonomik ilişkilerin geliştirilmesi ve devam ettirilmesi için yemekli toplantılar, Eğitim ve kültür amaçlı seminer, kermes, eğlence,  toplantı, panel, konferans, yurt içi ve yurt dışı gezi, kültürel ve sosyal etkinlikler düzenlemek,

3-Amacına uygun olarak İstihdam ve verimlilik amacına yönelik AR-GE çalışmaları yapmak, AVRUPA BİRLİĞİ, İŞKUR, KOSGEB, TÜBİTAK, Üniversiteler Belediyeler, O.S.B’ler, Ticaret Odaları, Esnaf Odaları, Sanayi ve Ticaret Odaları, Borsalar, Barolar, Meslek Odaları, DPT ve benzeri kuruluşlarla işbirliği yapmak ve bu kuruluşların fonlarından yararlanmak üzere proje hazırlamak ve uygulamak,

4-Tüm sektörler için, iç ve dış pazarların-piyasaların araştırılmasına, geliştirilmesine; üreticiden tüketiciye, satıcıdan alıcıya uzanan yolların açılmasına; üyelerimiz için, uygun şartlarda iş yapabilecekleri çevrelerin, ortamların oluşturulmasına, geliştirilmesine katkıda bulunmak,

5- Uluslararası faaliyette bulunmak, yurt dışındaki dernek veya kuruluşlara üye olmak ve bu kuruluşlarla proje bazında ortak çalışmalar yapmak veya yardımlaşmak,

6- Üyeleri arasında beşeri münasebetlerin geliştirilmesi ve devam ettirilmesi için Yurt içinde ve yurt dışında çok yönlü geziler,  kamplar, paneller, açıkoturumlar, sergiler, yarışmalar, şenlikler, piknikler, gösteriler, fuarlar, festivaller vb. faaliyetler düzenler ya da düzenleyen şahıs ve kuruluşlarla işbirliği yapar,  yemekli toplantılar, kermes, konser, balo, tiyatro, sergi, spor, gezi ve eğlenceli etkinlikler vb. düzenlemek veya üyelerinin bu tür etkinliklerden yararlanmalarını sağlamak,

7- Amacın gerçekleştirilmesi için gerek görülmesi halinde, 5072 sayılı Dernek ve Vakıfların Kamu Kurum ve Kuruluşları ile İlişkilerine Dair Kanun hükümleri saklı kalmak üzere, kamu kurum ve kuruluşları ile görev alanlarına giren konularda ortak projeler yürütmek,

8-Dernek faaliyetleri için ihtiyaç duyulan taşınır, taşınmaz mal satın almak, satmak, kiralamak, kiraya vermek ve taşınmazlar üzerinde ayni hak tesis etmek. Aynı zamanda Mülki İdare Amirliğince gerekli bildirimde bulunmak şartıyla yurt dışından kişi, kurum ve kuruluşlardan aynı ve nakdi yardımları kabul etmek, bu yardımları bankalar aracılığıyla kabul etmek,

9- Dernek tüzüğünde belirlenen amaçlar doğrultusunda, gerek üyelerinin, gerekse toplum kesimlerinin sosyal, kültürel, teknolojik, hukuksal, eğitsel, mesleki ve ekonomik alanlarda bilgilerini artırıcı faaliyetlerde bulunmak, ilgili makamlardan izin alınmak suretiyle kurslar, seminerler, konferanslar, geziler ve kamplar düzenlemek,

10-Kişilerin ve kurumların kazanması ve kalkınması ile birlikte; ülkemizin ve toplumumuzun da sosyal ve kültürel, siyasal ve ekonomik, bilimsel ve teknolojik yönlerden kazanması ve kalkınmasına; daha mutlu ve müreffeh, daha güçlü ve muteber bir ülke, toplum düzeyine çıkmasına katkıda bulunmak,

11- Üyelerinin gelişmesini, satış, katma değer, karlılık, istihdam ve ihracat olarak büyümesini hedefler; sektörümüzün ve üyelerimizin ülkemizin kalkınmasındaki öncelikli rolüne kamuoyunda dikkat çekmek,

12-Dernek üyelerinin faaliyet sahasının yaygınlaşması ve gelişmesi için her nevi tanıtıcı ve eğitici çalışmada bulunmak, bu maksatla her nevi haberleşme araçlarından istifade etmek, gerekli teknik personelin yetiştirilme faaliyetlerinde bulunmak ve üyelerin teknik bilgi ve görgülerini arttırmak amacı ile yurt içi ve dışı geziler düzenlemek,

13- Yatırımların ve İhracatın önünü açacak politikaların oluşturulması ve uygulanması için gerekli girişimlerde bulunabilir. Bölgesel gelişmişlik farklılıklarının giderilerek dengeli bir kalkınmanın sağlanması yönünde çaba gösterir, için gerekli girişimlerde bulunur, bu yönde faaliyetler yapar,

14- Tüzük amaçlarının gerçekleştirilmesi için ihtiyaç duyduğu gelirleri temin etmek amacıyla iktisadi, ticari ve sanayi işletmeler kurmak ve işletmek Şirketlerin ulusal ve küresel rekabet gücünü artırıcı çalışmalar yapmak,

15- Kültürel değerlerimizi koruyarak, evrensellik ile bağdaştırmak; hukukun üstünlüğü ve insan hakları prensiplerine uyumu tam bir inançla devam ettirilmeli. ilgili makamlardan izin alınmak suretiyle kurs, açık oturum, yarışma gibi etkinlikler organize etmek ,

16- Dernek tüzüğünde belirlenen amaçların gerçekleştirilmesi ve derneğin tanıtımının yapılması amacı ile Yurtiçinde ya da Yurtdışında bulunan, özel ya da, kamusal olmakla gerçek ya da tüzel kişiler ile ikili görüşmelerde bulunmak, gerekirse bu yönde çalışmalar yapmak üzere komisyonlar kurmak,

17- Tabii ve tarihi mirası korumak, yerel kültürün tanıtımını yapmak, yerel turizmi geliştirmek için çalışmalar yapmak, projeler üretmek, bu konularda ilgili Kamu kurumları ile ortaklaşa çalışmalar yapmak, bu hususta geziler düzenlemek, konferanslar verdirmek, yazılı ve görsel basın yolu ile halkı bilgilendirmek,

18- Yurt içinde gerekli görülen yerlerde ve tüzükte belirtilen şekil ve şartlar içinde Derneğe bağlı şubeler ve temsilcilikler açmak,

19- Dernek uygun gördüğü kişilere burs verir, Amaçları doğrultusunda akademik çalışmaları finanse eder, yurtdışına öğrenci gönderir, yoksul ve ihtiyaç sahibi öğrencilere eğitimlerinin her kademesinde karşılıksız destek verir, bu amaçla burs verir, lokal ve öğrenci yurdu açar,

20- Amacın gerçekleştirilmesi için gerekli olan her türlü bilgi, belge, doküman ve yayınları temin etmek, bülteni, broşür, dergi, yazılı; kaset CD gibi sesli; tiyatro, film gibi görsel materyaller hazırlayıp kamuoyunun hizmetine sunar, mevcutlardan istifade eder ve ettirir. Süreli ve süresiz yayın, basım ve dağıtım çalışmaları yapmak, dokümantasyon merkezi oluşturmak, çalışmalarını duyurmak için amaçları doğrultusunda gazete, dergi, kitap ve bülten gibi yayınlar çıkarmak, radyo, TV ve internet yayıncılığı yapmak, programları yapmak ve organize etmek, Web sayfası kurmak ve işletmek,

21– Gerekli izinler alınmak şartıyla yardım toplama faaliyetlerinde bulunmak ve yurt içinden ve yurt dışından bağış kabul etmek, bu bağışları internet üzerinden, SMS yoluyla ve ptt aracılığı kabul edebilir,

22- Eğitim ve öğretime yönelik yatırım ve organizasyonlar yapar, projeleri destekler. Gerekli izinler alınmak şartıyla İlk ve ortaöğretim kurumları, yurt, pansiyon, kreş, anaokulu, okuma salonları ve misafirhaneler açar, işletir ve işletmeye verir. Toplumumuzun maddi ve manevi ihtiyaçlarının karşılanması ve aydınlatılması için sohbet, kurs, seminer, konferans ve panel gibi eğitim çalışmaları düzenler,

23-Hizmetlerin yürütülmesinde rol ve sorumluluk alacak olan profesyonel meslek elemanlarının eğitimleri, yetiştirilmesi, aralıklarla niteliklerinin geliştirilmesi ile ihtiyaç duydukları konu ve alanlardaki eğitim faaliyetlerini yurt içinde ve yurt dışında organize etmektir,

24- İnsan hak ve hürriyetlerine yönelik her türlü olumsuzluğa ve hukuksuzluğa karşı hak ve özgürlük bilinci oluşturmak; bu hususta her türlü çabayı sergilemek, bu alanlarda çalışma yapanlara destek olmak,

25- Eğitim ve öğretime yönelik yatırım ve organizasyonlar yapar, projeleri destekler. İlk ve ortaöğretim kurumları, yurt, pansiyon, kreş, anaokulu, okuma salonları ve misafirhaneler açar, işletir ve işletmeye verir. Eğitim kurumlarının ve tarihi mekânların onarım tamirat ve tadilatlarını yaptırır,

26- Konularında uzmanlık sahibi olan kişilere her türlü ilmi, kültürel, sosyal, ekonomik sahalarda araştırmalar, anketler, kamuoyu yoklamaları, telifler, tercümeler yaptırır. Bu çalışmaların neticelerini internet ve sosyal paylaşım ağı, basılı-sesli-görüntülü yayınlar halinde neşreder veya neşrettirir,

27- Üyelerinin yararlanmaları ve boş zamanlarını değerlendirebilmeleri için lokal açmak, sosyal ve kültürel tesisler kurmak, kütüphane kurmak ve bunları tefriş etmek,

28- Yurt içinde ve yurt dışında herhangi bir sebeple (savaş, deprem, sel vb.) mağdur ve muhtaç duruma düşmüş insanlar için yardım kampanyaları düzenler, elde edilen ayni ve nakdi yardımları bizzat ya da işbirliği yapılabilecek diğer kurum ve kuruluşlar vasıtasıyla insanlara ulaştırır,

29-Amacın gerçekleştirilmesi için ihtiyaç duyulan ve kanunların yasaklamadığı her türlü faaliyette bulunmak,

30- Amacın gerçekleştirilmesi için gerek görülmesi durumunda vakıf kurmak, federasyon kurmak, ve ya kurulu bir federasyona katılmak,

31-  Kocaeli il genelinde yaşayan Kastamonulu hemşerilerimizin, derneğe üye olsun veya olmasın yaşadıkları yöreye artı değer katacak proje ve eylemlerine destek vermek,

DERNEĞİN FAALİYET ALANI

Dernek, SOSYAL alanda faaliyet gösterir. Yurt içinde ve yurt dışında faaliyet gösterir.

KASGİDER HAKKINDA

Milli ve manevi değerlerimize bağlı, Kastamonu'lu esnaflarımız, iş adamlarımız, meslek erbabı hemşerilerimiz ve işçi kardeşlerimizle bir araya gelerek, fedakarlık içinde bir sivil toplum kuruluşu kurmak istedik.
Hakkımızda